ARS REGIA

ARS REGIA, czyli sztuka królewska to nazwa w³asna wolnomularstwa. To przede wszystkim przygoda intelektualna i emocjonalna, która sta³a siê udzia³em wielu milionów ludzi, dawniej i dzi¶.

Wolnomularstwo i wolnomularze zajêli w nowo¿ytnej i najnowszej historii naszego krêgu cywilizacyjnego tak wa¿ne miejsce, ¿e bez uwzglêdnienia ich roli nie sposób wyja¶niæ i zrozumieæ wielu zagadnieñ filozofii, religii, polityki i sztuki. Paradoksalnie, pomimo tego, ¿e na temat sztuki królewskiej zapisano i zadrukowano wiêcej papieru ni¿ na jakikolwiek inny, rola ta nie zosta³a, jak dot±d, nale¿ycie opisana i zbadana. To drugi z powodów, dla których postanowilismy powo³aæ do ¿ycia nasze czasopismo.

Kolejna przyczyna jest podobnej natury: masoneria stanowi zapoznany, przecie¿ niezwykle wa¿ny rozdzia³ historii naszego kraju. To, ¿e przez ostatnie dziesiêciolecia nie skry³ go ca³kowity mrok, zawdziêczamy garstce zaledwie ludzi: historyków i publicystów, bibliotekarzy i archiwistów.

Czasopismo, które od siedmiu ju¿ lat przekazujemy w Wasze rêce, adresujemy do wszystkich zainteresowanych tematyk±, tak do specjalistów jak i niespecjalistów, do wtajemniczonych i do profanów, do zwolenników, przeciwników i do obojêtnych. S±dzimy, ¿e ka¿dy z nich znajdzie w ‘Ars Regia’ interesuj±ce dla siebie informacje. Za trudny, przecie¿ mo¿liwy do spe³nienia idea³ obieramy obiektywizm i fachowo¶æ, bezstronno¶æ wobec ideowych konfliktów tocz±cych siê dzi¶ w ³onie spoleczeñstwa, jak i samego wolnomularstwa.

Tadeusz Cegielski
Redaktor Naczelny

Warszawa, w styczniu 1999

« poprzednia


Strony:

Do druku

2006 Copyright © ARS REGIA