ARS REGIA


Drogi Czytelniku!

Z przyjemno¶ci± informujemy, ¿e ukaza³ siê nowy, siedemnasty numer Ars Regia, po¶wiêcony tematowi ‘Wolnomularstwo a muzy’. Nowo¶ci± jest do³±czona do naszego Czasopisma p³yta CD z wspó³czesn± muzyk± wolnomularsk±.

Jednocze¶nie informujemy o otwarciu naszego sklepu internetowego, w którym mo¿na kupiæ zarówno Ars Regia, jak i ksi±¿ki zwi±zane z nasz± tematyk±, równie¿ te antykwaryczne i rzadkie. Planujemy tak¿e stworzenie galerii sztuki oraz dzia³u numizmatycznego. Sklep funkcjonuje pod adresem sklep.arsregia.pl

Tradycyjnie, nasze czasopismo mo¿na równie¿ kupiæ osobi¶cie w Galerii Warsztat Tradycji, przy ul. Koszykowej 58 w Warszawie.

Zapraszamy do kontaktu pod adresem emailowym redakcja@arsregia.pl.

Warszawa, w kwietniu 2008,
Redakcja

« poprzednia / nastêpna »


Strony:

Do druku

2006 Copyright © ARS REGIA