ARS REGIA


Drogi Czytelniku!

Wznawiamy edycjê czasopisma ‘Ars Regia’. £±cznikiem miêdzy dawnymi i obecnymi czasy, miêdzy pierwotn± a now± form± czasopisma jest datowany na rok 2006 zeszyt podwójny (15/16). W ¶lad za elektroniczn±, on-line, bezp³atn± wersj± ‘Ars Regia’ (www.arsregia.pl) oddajemy w rêce Czytelnika jego wersjê drukowan±. Przy okazji informujemy, ¿e wbrew teorii upowszechnianej przez pewnego etatowego antymasona, ‘Ars Regia’ nigdy nie schodzi³a do podziemia, ani te¿ polscy wolnomularze nie wcielili siê – jak twierdzi – w Harry Pottera…

Wobec czêstych zapytañ o mo¿liwo¶æ zakupu archiwalnych zeszytów periodyku oraz jego faktycznej nieobecno¶ci na rynku antykwarycznym, Wydawca, ‘Klio’ Spó³ka z o.o. z siedzib± w Warszawie, ponowi³ edycjê numerów 1-3 ‘Ars Regia’ z lat 1992-1993. Koszt jednego zeszytu wynosi 49,00 PLN. Czytelników zainteresowanych ich kupnem prosimy o sk³adanie zamówieñ za po¶rednictwem formularza za³±czonego do nin. ulotki lub zamieszczonego na stronach internetowych:

www.arsregia.pl
www.wolnomularz.pl

Bie¿±cy oraz wznowione zeszyty mo¿na nabyæ równie¿ bezpo¶rednio pod adresem:

Galeria Warsztat Tradycji, , ul. Koszykowa 58, 00-678 Warszawa; tel/fax: (022) 621 99 53;
e-mail: redakcja@arsregia.pl

Warszawa, w styczniu 2007 r.
Tadeusz Cegielski

redaktor naczelny
‘Ars Regia’

« poprzednia / nastêpna »


Strony:

Do druku

2006 Copyright © ARS REGIA