Ars Regia’,

Szanowni Pañstwo
 
Pragniemy poinformowaæ, ¿e w listopadzie 2009 r. w Mennicy Polskiej S.A. wybity zosta³ w zamkniêtym nak³adzie 500 numerowanych egzemplarzy unikalny srebrny numizmat „ARS REGIA” nawi±zuj±cy do tradycji i symboliki masoñskiej. Ka¿dy egzemplarz numizmatu posiada numer wybity na rancie, potwierdzony menniczym certyfikatem autentyczno¶ci i umieszczony w ozdobnym, granatowym pude³ku.


£aciñski termin ARS REGIA (Sztuka Królewska) od ¶redniowiecza jest nazw± w³asn± zarówno architektury, alchemii, jak i wolnomularstwa. Tytu³ „ARS REGIA” nosi – patronuj±ce emisji numizmatu – polskie czasopismo naukowe po¶wiêcone my¶li i historii wolnomularstwa. Czasopismo ukazuje siê od 1992 roku nak³adem Wydawnictwa „Klio” Spó³ka z o.o.  
 
Numizmat, który ju¿ zyska³ obiegow± nazwê „wdowiego dukata” upamiêtnia na awersie postaæ Andrzeja Struga, pisarza, bohatera Legionów Józefa Pi³sudskiego i wybitnego wolnomularza. Otwiera on seriê numizmatów maj±cych upamiêtniæ wybitnych Polaków zwi±zanych z ruchem i tradycj± wolnomularsk±.
 
Na rewersie numizmatu widnieje popularny i czytelny dla ogó³u symbol wolnomularstwa: splecione ze sob± wêgielnica i cyrkiel. Napis „do wdowiego worka” nawi±zuje do tradycji zbierania przez cz³onków ló¿ ¶rodków pieniê¿nych na cele charytatywne. Fundusz powsta³y w ten sposób nazywany jest zazwyczaj „workiem wdowy”.
 
Cena emisyjna numizmatu „Ars Regia” wynosi 250 z³. Dla cz³onków ló¿, w sprzeda¿y wewnêtrznej, tylko 200 z³. Prowadzimy sprzeda¿ wysy³kow±. Wystawiamy faktury VAT – na ¿yczenie Kupuj±cego. Prosimy o dokonywanie przedp³at na konto:
 
61 1160 2202 0000 0000 8358 9359
Krzysztof Dubiñski Kancelaria Doradcza
02-924 Warszawa, ul. Iwonicka 35
 
wzglêdnie
 
85 1050 1025 1000 0023 1400 3787
„Klio” Spó³ka z o. o.  
00-758 Warszawa, ul. Sulkiewicza 7/16
 
z dopiskiem  numizmat „ARS REGIA”
 
Bêdziemy wdziêczni za emaile z adresem wysy³kowym oraz numerem telefonu kontaktowego, które nale¿y kierowaæ pod adres:
wdowi.dukat@gmail.com

Numizmat jest równie¿ dostêpny w naszym sklepie internetowym pod adresem sklep.arsregia.pl.
 
Tadeusz Cegielski
Redaktor Naczelny
 
Krzysztof Dubiñski
Kancelaria Doradcza  

 

 

Drogi Czytelniku!

Informujemy, ¿e ukaza³ siê osiemnasty numer naszego Czasopisma. Zapraszamy do zapoznania siê ze spisem tre¶ci a tak¿e do zakupu w naszym sklepie, pod adresem sklep.arsregia.pl.

Niedawno w Internecie ukaza³ siê tak¿e blog wolnomularski, do którego lektury serdecznie zapraszamy.

Zlikwidowali¶my tak¿e b³±d na stronie, który w ostatnim czasie uniemo¿liwia³ subskrypcjê biuletynu. Czytelników, którym nie uda³o siê wpisaæ swojego maila do naszej bazy korespondencyjnej, (otrzymali komunikat "nale¿y wype³niæ wszystkie pola") prosimy, aby spróbowali ponownie, za¶ za niedogodno¶æ przepraszamy.

***

Zapraszamy do lektury recenzji wystawy ‘Wolnomularstwo polskie XVIII – XX w.’ w Domu Eskenów w Toruniu! Czytaj wiêcej…

 


Drogi Czytelniku!

Z przyjemno¶ci± informujemy, ¿e ukaza³ siê nowy, siedemnasty numer Ars Regia, po¶wiêcony tematowi ‘Wolnomularstwo a muzy’. Nowo¶ci± jest do³±czona do naszego Czasopisma p³yta CD z wspó³czesn± muzyk± wolnomularsk±.

Jednocze¶nie informujemy o otwarciu naszego sklepu internetowego, w którym mo¿na kupiæ zarówno Ars Regia, jak i ksi±¿ki zwi±zane z nasz± tematyk±, równie¿ te antykwaryczne i rzadkie. Planujemy tak¿e stworzenie galerii sztuki oraz dzia³u numizmatycznego. Sklep funkcjonuje pod adresem sklep.arsregia.pl

Tradycyjnie, nasze czasopismo mo¿na równie¿ kupiæ osobi¶cie w Galerii Warsztat Tradycji, przy ul. Koszykowej 58 w Warszawie.

Zapraszamy do kontaktu pod adresem emailowym redakcja@arsregia.pl.

Warszawa, w kwietniu 2008,
Redakcja


Drogi Czytelniku!

Wznawiamy edycjê czasopisma ‘Ars Regia’. £±cznikiem miêdzy dawnymi i obecnymi czasy, miêdzy pierwotn± a now± form± czasopisma jest datowany na rok 2006 zeszyt podwójny (15/16). W ¶lad za elektroniczn±, on-line, bezp³atn± wersj± ‘Ars Regia’ (www.arsregia.pl) oddajemy w rêce Czytelnika jego wersjê drukowan±. Przy okazji informujemy, ¿e wbrew teorii upowszechnianej przez pewnego etatowego antymasona, ‘Ars Regia’ nigdy nie schodzi³a do podziemia, ani te¿ polscy wolnomularze nie wcielili siê – jak twierdzi – w Harry Pottera…

Wobec czêstych zapytañ o mo¿liwo¶æ zakupu archiwalnych zeszytów periodyku oraz jego faktycznej nieobecno¶ci na rynku antykwarycznym, Wydawca, ‘Klio’ Spó³ka z o.o. z siedzib± w Warszawie, ponowi³ edycjê numerów 1-3 ‘Ars Regia’ z lat 1992-1993. Koszt jednego zeszytu wynosi 49,00 PLN. Czytelników zainteresowanych ich kupnem prosimy o sk³adanie zamówieñ za po¶rednictwem formularza za³±czonego do nin. ulotki lub zamieszczonego na stronach internetowych:

www.arsregia.pl
www.wolnomularz.pl

Bie¿±cy oraz wznowione zeszyty mo¿na nabyæ równie¿ bezpo¶rednio pod adresem:

Galeria Warsztat Tradycji, , ul. Koszykowa 58, 00-678 Warszawa; tel/fax: (022) 621 99 53;
e-mail: redakcja@arsregia.pl

Warszawa, w styczniu 2007 r.
Tadeusz Cegielski

redaktor naczelny
‘Ars Regia’

ARS REGIA, czyli sztuka królewska to nazwa w³asna wolnomularstwa. To przede wszystkim przygoda intelektualna i emocjonalna, która sta³a siê udzia³em wielu milionów ludzi, dawniej i dzi¶.

Wolnomularstwo i wolnomularze zajêli w nowo¿ytnej i najnowszej historii naszego krêgu cywilizacyjnego tak wa¿ne miejsce, ¿e bez uwzglêdnienia ich roli nie sposób wyja¶niæ i zrozumieæ wielu zagadnieñ filozofii, religii, polityki i sztuki. Paradoksalnie, pomimo tego, ¿e na temat sztuki królewskiej zapisano i zadrukowano wiêcej papieru ni¿ na jakikolwiek inny, rola ta nie zosta³a, jak dot±d, nale¿ycie opisana i zbadana. To drugi z powodów, dla których postanowilismy powo³aæ do ¿ycia nasze czasopismo.

Kolejna przyczyna jest podobnej natury: masoneria stanowi zapoznany, przecie¿ niezwykle wa¿ny rozdzia³ historii naszego kraju. To, ¿e przez ostatnie dziesiêciolecia nie skry³ go ca³kowity mrok, zawdziêczamy garstce zaledwie ludzi: historyków i publicystów, bibliotekarzy i archiwistów.

Czasopismo, które od siedmiu ju¿ lat przekazujemy w Wasze rêce, adresujemy do wszystkich zainteresowanych tematyk±, tak do specjalistów jak i niespecjalistów, do wtajemniczonych i do profanów, do zwolenników, przeciwników i do obojêtnych. S±dzimy, ¿e ka¿dy z nich znajdzie w ‘Ars Regia’ interesuj±ce dla siebie informacje. Za trudny, przecie¿ mo¿liwy do spe³nienia idea³ obieramy obiektywizm i fachowo¶æ, bezstronno¶æ wobec ideowych konfliktów tocz±cych siê dzi¶ w ³onie spoleczeñstwa, jak i samego wolnomularstwa.

Tadeusz Cegielski
Redaktor Naczelny

Warszawa, w styczniu 1999

2006 Copyright © ARS REGIA