ARS REGIA

 

Drogi Czytelniku!

Informujemy, ¿e ukaza³ siê osiemnasty numer naszego Czasopisma. Zapraszamy do zapoznania siê ze spisem tre¶ci a tak¿e do zakupu w naszym sklepie, pod adresem sklep.arsregia.pl.

Niedawno w Internecie ukaza³ siê tak¿e blog wolnomularski, do którego lektury serdecznie zapraszamy.

Zlikwidowali¶my tak¿e b³±d na stronie, który w ostatnim czasie uniemo¿liwia³ subskrypcjê biuletynu. Czytelników, którym nie uda³o siê wpisaæ swojego maila do naszej bazy korespondencyjnej, (otrzymali komunikat "nale¿y wype³niæ wszystkie pola") prosimy, aby spróbowali ponownie, za¶ za niedogodno¶æ przepraszamy.

***

Zapraszamy do lektury recenzji wystawy ‘Wolnomularstwo polskie XVIII – XX w.’ w Domu Eskenów w Toruniu! Czytaj wiêcej…

 

« poprzednia / nastêpna »


Strony:

Do druku

2006 Copyright © ARS REGIA