ARS REGIA

Nota prawna
"Ars Regia" Copyright Tadeusz Cegielski 2006.
"Ars Regia" prowadzi tê stronê na Twój prywatny u¿ytek.

 Mo¿esz pobieraæ materia³y prezentowane na tej stronie wy³±cznie do w³asnych, prywatnych i nie komercyjnych celów (nie dotyczy materia³ów wykorzystywanych przez dziennikarzy oraz badaczy naukowych), pod warunkiem, ¿e zachowasz w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotycz±ce zastrze¿onego charakteru takich materia³ów. Bez upowa¿nienia udzielonego przez Redakcjê na pi¶mie nie wolno rozprowadzaæ, przesy³aæ, modyfikowaæ, zamieszczaæ na innych stronach ani wykorzystywaæ zawarto¶ci strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów oraz zdjêæ.

 

Warunki i zastrze¿enia wymienione poni¿ej dotycz± wszystkich u¿ytkowników strony. Dostêp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyra¿enie zgody na nastêpuj±ce warunki i zastrze¿enia:

 

Prawa autorskie

Logo i nazwa prezentowane na tej stronie s± zarejestrowanymi znakami czasopisma "Ars Regia".

Wszystkie znaki i materia³y, jakie mo¿na ujrzeæ lub przeczytaæ na tej stronie s± – o ile wyra¼nie nie stwierdzono inaczej – chronione prawem autorskim i nie mog± byæ wykorzystywane bez wcze¶niejszej pisemnej zgody Redakcji i osób trzecich uczestnicz±cych w tworzeniu tej strony.

 

Odsy³acze do zewnêtrznych stron internetowych

W zakresie, w jakim dopuszczaj± to przepisy prawa w³a¶ciwego, "Ars Regia" wyklucza odpowiedzialno¶æ za tre¶æ, politykê w zakresie ochrony poufno¶ci lub funkcjonowanie wszelkich zewnêtrznych stron i/lub witryn, do których odsy³acze (linki) zamieszczone s± w niniejszej witrynie internetowej.

 

Ograniczenie odpowiedzialno¶ci

Ca³a zawarto¶æ niniejszej witryny zosta³a dostarczona w formie i w tre¶ci ogl±danej przez u¿ytkownika witryny.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialno¶æ za jakiekolwiek bezpo¶rednie, przypadkowe, wtórne, po¶rednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynik³e z dostêpu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej.

Redakcja nie przyjmuje na siebie tak¿e ¿adnej odpowiedzialno¶ci za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mog± zainfekowaæ Twój sprzêt komputerowy lub inne urz±dzenia w zwi±zku z dostêpem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materia³ów, danych, tekstów, zdjêæ, plików.

 

Przesy³ane materia³y, pytania i odpowiedzi

Redakcja nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno¶ci za wszelkie materia³y dostarczone do któregokolwiek z naszych serwerów.

 

Dane osobowe

Dane osobowe, takie jak Twoje nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostan± nam dostarczone, bêd± wykorzystywane zgodnie z zasadami ochrony poufno¶ci danych osobowych.

 

Zmiany warunków i zastrze¿eñ

"Ars Regia" mo¿e w dowolnym czasie wprowadzaæ zmiany do niniejszych warunków i zastrze¿eñ aktualizuj±c informacje zamieszczone na tej stronie. Poniewa¿ takie zmiany s± dla Ciebie wi±¿±ce, powiniene¶ okresowo odwiedzaæ tê stronê, by zapoznaæ siê z aktualnymi warunkami i zastrze¿eniami.

Do druku

2006 Copyright © ARS REGIA