ARS REGIA

Szanowni Pañstwo
 
Pragniemy poinformowaæ, ¿e w listopadzie 2009 r. w Mennicy Polskiej S.A. wybity zosta³ w zamkniêtym nak³adzie 500 numerowanych egzemplarzy unikalny srebrny numizmat „ARS REGIA” nawi±zuj±cy do tradycji i symboliki masoñskiej. Ka¿dy egzemplarz numizmatu posiada numer wybity na rancie, potwierdzony menniczym certyfikatem autentyczno¶ci i umieszczony w ozdobnym, granatowym pude³ku.


£aciñski termin ARS REGIA (Sztuka Królewska) od ¶redniowiecza jest nazw± w³asn± zarówno architektury, alchemii, jak i wolnomularstwa. Tytu³ „ARS REGIA” nosi – patronuj±ce emisji numizmatu – polskie czasopismo naukowe po¶wiêcone my¶li i historii wolnomularstwa. Czasopismo ukazuje siê od 1992 roku nak³adem Wydawnictwa „Klio” Spó³ka z o.o.  
 
Numizmat, który ju¿ zyska³ obiegow± nazwê „wdowiego dukata” upamiêtnia na awersie postaæ Andrzeja Struga, pisarza, bohatera Legionów Józefa Pi³sudskiego i wybitnego wolnomularza. Otwiera on seriê numizmatów maj±cych upamiêtniæ wybitnych Polaków zwi±zanych z ruchem i tradycj± wolnomularsk±.
 
Na rewersie numizmatu widnieje popularny i czytelny dla ogó³u symbol wolnomularstwa: splecione ze sob± wêgielnica i cyrkiel. Napis „do wdowiego worka” nawi±zuje do tradycji zbierania przez cz³onków ló¿ ¶rodków pieniê¿nych na cele charytatywne. Fundusz powsta³y w ten sposób nazywany jest zazwyczaj „workiem wdowy”.
 
Cena emisyjna numizmatu „Ars Regia” wynosi 250 z³. Dla cz³onków ló¿, w sprzeda¿y wewnêtrznej, tylko 200 z³. Prowadzimy sprzeda¿ wysy³kow±. Wystawiamy faktury VAT – na ¿yczenie Kupuj±cego. Prosimy o dokonywanie przedp³at na konto:
 
61 1160 2202 0000 0000 8358 9359
Krzysztof Dubiñski Kancelaria Doradcza
02-924 Warszawa, ul. Iwonicka 35
 
wzglêdnie
 
85 1050 1025 1000 0023 1400 3787
„Klio” Spó³ka z o. o.  
00-758 Warszawa, ul. Sulkiewicza 7/16
 
z dopiskiem  numizmat „ARS REGIA”
 
Bêdziemy wdziêczni za emaile z adresem wysy³kowym oraz numerem telefonu kontaktowego, które nale¿y kierowaæ pod adres:
wdowi.dukat@gmail.com

Numizmat jest równie¿ dostêpny w naszym sklepie internetowym pod adresem sklep.arsregia.pl.
 
Tadeusz Cegielski
Redaktor Naczelny
 
Krzysztof Dubiñski
Kancelaria Doradcza  

 

nastêpna »


Strony:

Do druku

2006 Copyright © ARS REGIA