ARS REGIA

Szanowni Pañstwo
Pragniemy poinformowaæ, ¿e w listopadzie 2009 r. w Mennicy Polskiej S.A. wybity zosta³ w zamkniêtym nak³adzie 500 numerowanych egzemplarzy unikalny srebrny numizmat „ARS REGIA” nawi±zuj±cy do tradycji i symboliki masoñskiej. Ka¿dy egzemplarz numizmatu posiada numer wybity na rancie, potwierdzony menniczym certyfikatem autentyczno¶ci i umieszczony w ozdobnym, granatowym pude³ku.£aciñski termin ARS REGIA (Sztuka Królewska) od ¶redniowiecza jest nazw± w³asn± zarówno architektury, alchemii, jak i wolnomularstwa. Tytu³ „ARS REGIA” nosi – patronuj±ce emisji numizmatu - polskie czasopismo naukowe po¶wiêcone my¶li i historii wolnomularstwa. Czasopismo ukazuje siê od 1992 roku nak³adem Wydawnictwa „Klio” Spó³ka z o.o.
Numizmat, który ju¿ zyska³ obiegow± nazwê „wdowiego dukata” upamiêtnia na awersie postaæ Andrzeja Struga, pisarza, bohatera Legionów Józefa Pi³sudskiego i wybitnego wolnomularza. Otwiera on seriê numizmatów maj±cych upamiêtniæ wybitnych Polaków zwi±zanych z ruchem i tradycj± wolnomularsk±.

Na rewersie numizmatu widnieje popularny i czytelny dla ogó³u symbol wolnomularstwa: splecione ze sob± wêgielnica i cyrkiel. Napis „do wdowiego worka” nawi±zuje do tradycji zbierania przez cz³onków ló¿ ¶rodków pieniê¿nych na cele charytatywne. Fundusz powsta³y w ten sposób nazywany jest zazwyczaj „workiem wdowy”.

Ars Regia - Zalety kasyn internetowych

Samotny wieczór i nie wiesz czym się zająć? Próbowałeś już kasyna online? W przeciągu
ostatnich dwudziestu lat kasyna online z niszowej rozrywki stały się jednym z
najpopularniejszych hobby naszych czasów. Dawne platformy z kilkoma grami o niskiej
jakości dziś zamieniły się w profesjonalne kasyno internetowe o różnorodnej i bogatej
ofercie, dopracowanej szacie graficznej i godnych zaufania systemach płatniczych. Jeszcze
się nie przekonałeś? W niniejszym artykule przedstawimy Ci największe zalety korzystania z kasyn internetowych.

Wygoda - skorzystaj z Ars Regia

W dzisiejszych czasach wszystko kochamy robić przez Internet: komunikować się, robić
zakupy, oglądać filmy, zdobywać informacje. Korzyści płynących z faktu, że mamy tyle usług
na wyciągnięcie ręki chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Jeśli grałeś już kiedykolwiek w
naziemnym kasynie, to na pewno docenisz możliwość zagrania w te same gry z jedną
różnicą - tym razem nie musisz wychodzić z domu. Ponadto, możesz zagrać o dowolnej
porze dnia, podczas gdy kasyna stacjonarne są zwykle otwarte tylko wieczorami. Nie musisz
całkowicie skupiać się na grze, możesz jednocześnie oglądać telewizję lub słuchać muzyki.

Krótko o Ars Regia

Podsumowując, korzystanie z kasyn internetowych daje wiele wymiernych korzyści. Możesz
grać siedząc w domu w ulubionym fotelu, nie musisz zarabiać kokosów, aby wziąć udział w
zabawie, gdyż wpłaty minimalne są niskie , a na dodatek masz szansę na powitalny bonus
oraz, co więcej, Twoje szanse na wygraną są wyższe niż gdybyś grał na żywo! Trudno się
chyba nie zgodzić, że są to mocne argumenty na rzecz grania online, więc być może warto
zainteresować się ofertą profesjonalnych polskich kasyn internetowych i sprawdzić, czy nie
znajdziesz w niej czegoś dla siebie!

Cena emisyjna numizmatu „Ars Regia” wynosi 250 z³. Dla cz³onków ló¿, w sprzeda¿y wewnêtrznej, tylko 200 z³. Prowadzimy sprzeda¿ wysy³kow±. Wystawiamy faktury VAT – na ¿yczenie Kupuj±cego. Prosimy o dokonywanie przedp³at na konto:
61 1160 2202 0000 0000 8358 9359
Krzysztof Dubiñski Kancelaria Doradcza
02-924 Warszawa, ul. Iwonicka 35
 
wzglêdnie
 
85 1050 1025 1000 0023 1400 3787
„Klio” Spó³ka z o. o.  
00-758 Warszawa, ul. Sulkiewicza 7/16
 
z dopiskiem  numizmat „ARS REGIA”
Bêdziemy wdziêczni za emaile z adresem wysy³kowym oraz numerem telefonu kontaktowego, które nale¿y kierowaæ pod adres:
wdowi.dukat@gmail.com

Numizmat jest równie¿ dostêpny w naszym sklepie internetowym pod adresem sklep.arsregia.pl.
Tadeusz Cegielski
Redaktor Naczelny
Krzysztof Dubiñski
Kancelaria Doradcza  

nastêpna »


Strony:

Do druku

2006 Copyright © ARS REGIA