ARS REGIA

Pierwszy doroczny konwent polskiej Rady Najwy¿szej 33 stopnia

Reaktywowana 18 pa¼dziernika 1993 r. * polska Rada Najwy¿sza 33° Rytu Szkockiego Dawnego Uznanego zebra³a siê 1 pa¼dziernika 1994 r. – „w Zenicie Warszawy”. W posiedzeniu, oprócz 13 aktualnych cz³onków Rady, wziêli udzia³ honorowi go¶cie, w ich liczbie bracia Elvio Sciubba, 33° By³y Wielki Komandor Rady Najwy¿szej dla W³och, Emilio Drach, 33°, By³y Wielki Mówca Wielkiego Wschodu W³och oraz Janusz Maciejewski, 33°, Wielki Mistrz Wielkiej Lo¿y Narodowej Polski (Rada Najwy¿sza 33° jest cia³em ca³kowicie niezale¿nym od WLNP). Rada uczci³a pamiêæ zmar³ego w dniu 19 maja 1994 r. jej Wielkiego Suwerennego Komandora, Tadeusza Gliwica, 33°. Rada – jako Suwerenny Konwent – przyst±pi³a do wyboru nowego Wielkiego Komandora i innych dygnitarzy na okres od 1994 do 1997 roku. Wielkim Suwerennym Komandorem obrany zosta³ jednog³o¶nie Jan W. Siciñski; Wielkim Namiestnikiem Tadeusz Cegielski, Wielkim Sekretarzem Generalnym i Kanclerzem – Sergiusz Ch±dzyñski.

Najczcigodniejszy go¶æ, Elvio Sciubba dokona³ oficjalnej instalacji Rady Najwy¿szej dla Polski, zgodnie z pe³nomocnictwami z wrze¶nia 1994 roku udzielonymi przez Freda Kleinknechta, 33° – Wielkiego Suwerennego Komandora Rady Najwy¿szej Po³udniowej Jurysdykcji USA; nowy Wielki Suwerenny Komandor, Jan W. Siciñski uroczy¶cie zainstalowa³ Wielkich Oficerów polskiej Rady. Rada Najwy¿sza jednog³o¶nie przeg³osowa³a i przyjê³a Regulamin z 1762 roku i Wielkie Konstytucje z 1768 roku jako prawne podstawy swej dzia³alno¶ci; dokumenty te okre¶laæ bêd± równie¿ ideowe i organizacyjne zasady zg³oszonego do rejestracji s±dowej Statutu RN.

Przed zamkniêciem posiedzenia Rada Najwy¿sza 33° zainstalowa³a Lo¿ê Doskonalenia, nadaj±c jej imiê „Tadeusz Gliwic”. Podczas ceremonii inicjowano czterech braci mistrzów i podniesiono ich do stopnia Mistrza Tajemnego. Po zamkniêciu Rady odby³ siê wieczorem uroczysty bankiet z udzia³em Ma³¿onek braci.


Przypis

* Por. „Ars Regia”, r. II(1993), nr 3/4 (4/5), s. 173 n.

Redakcja

Do druku

2006 Copyright © ARS REGIA