ARS REGIA

E.P. Kwaadgras

Zbiory Wielkiego Wschodu Holandii. Do¶wiadczenie i dorobek placówki

Instytucja

Zbiory, sk³adaj±ce siê z archiwów, biblioteki i muzeum, s± prywatn± w³asno¶ci± zakonu Wolnomularzy Wielkiego Wschodu Holandii. Holenderskim Wielkim Wschodem kieruje Rada Generalna (General Board), której przewodnicz±cy posiada tytu³ Wielkiego Mistrza. Radê Generaln± wybiera i kontroluje sta³e zgromadzenie reprezentantów wszystkich ló¿, stanowi±ce ustawodawcze cia³o zakonu. Ono w³a¶nie tworzy Wielki Wschód sensu stricto. Holenderski zwi±zek Wolnomularzy istnieje od 1756 roku. Jego zbiorami zarz±dza kurator, który jest profesjonalnym naukowcem, op³acanym przez zakon.

Dotychczas koszty opieki nad zbiorami i ich konserwacji ponosi³ Wielki Wschód. W roku 1992 zawi±zane zosta³o Stowarzyszenie Przyjació³ Zbiorów; jego zadaniem jest zdobywanie dodatkowej pomocy finansowej, subwencji i dotacji od osób prywatnych, instytucji publicznych i fundacji.

Zbiory w³asne Archiwa Wielkiego Wschodu

Archiwa te zawieraj± przede wszystkim dokumentacjê dzia³alno¶ci zakonu, a wiêc: protoko³y zebrañ Wielkiego Wschodu, jego uchwa³y oraz decyzje podjête przez Radê Generaln±, kontakty, korespondencjê, coroczne biuletyny, roczne sprawozdania, regulaminy ló¿ itd. Wiêkszo¶æ seryjnych materia³ów znajduje siê w komplecie od pocz±tków XVIII wieku, natomiast biuletyny drukowane ukazuj± siê od 1870 roku. Archiwalia te tworz± bardzo dok³adn± dokumentacjê wolnomularstwa i dzia³alno¶ci masoñskiej na przestrzeni wieków w Holandii.

Wa¿n± czê¶æ zbiorów stanowi± liczne karty cz³onkowskie i spisy cz³onków wszystkich ló¿ podleg³ych Wielkiemu Wschodowi. Wgl±d w nie umo¿liwi³o za³o¿enie kartotek. Pozwala to odnale¼æ ¶lady wszystkich holenderskich wolnomularzy pocz±wszy od 1756 roku.

W³±czono tu równie¿ archiwa osiemdziesiêciu nie istniej±cych ju¿ ló¿ pojedynczych, miêdzy innymi z dawnych Indii Holenderskich. Ponadto znajduj± siê tutaj archiwa fundacji i instytucji masoñskich, prywatne archiwa czo³owych wolnomularzy, jak ksi±¿±t Fryderyka i Aleksandra, dziewiêtnastowiecznych wielkich mistrzów, bogata kolekcja dyplomów itp.

nastêpna »


Strony:

Do druku

2006 Copyright © ARS REGIA